25 september 2018

Wijziging fiscaliteit eigen woning

Het kabinet neemt maatregelen om de werking van de woningmarkt te verbeteren. De maatregelen dienen ter vermindering van de subsidie op het eigenwoningbezit en de daarmee samenhangende verstoring van de huizenprijzen.

Versnelde beperking aftrektarief hypotheekrente

In het Regeerakkoord 2017-2021 was een versnelde afbouw van het maximale tarief van aftrekbare kosten eigen woning (zoals de hypotheekrente) al aangekondigd. Het huidige tarief van aftrek wordt in 2019 nog ‘gewoon’ verlaagd met 0,5% tot 49%. Vanaf 2020 wordt de afbouw van de aftrek versneld met 3% per jaar.

Jaar  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Maximaal aftrektarief
aftrekbare kosten eigen woning
49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Verlaging van het eigenwoningforfait (ewf)

Ter (gedeeltelijke) compensatie van de beperking van de hypotheekrenteaftrek wordt het bijtellingspercentage van het eigenwoningforfait verlaagd. Voor door eigenaren zelf bewoonde koopwoningen geldt de volgende ontwikkeling in de tarieven ewf:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tot € 12.500  0% 0% 0% 0% 0% 0%
€ 12.500 – € 25.000  0,25% 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,15%
€ 25.000 – € 50.000  0,40% 0,35% 0,35% 0,30% 0,30% 0,25%
€ 50.000 – € 75.000  0,55% 0,50% 0,45% 0,40% 0,40% 0,35%
€ 75.000 – € 1.060.000*  0,70% 0,65% 0,60% 0,50% 0,50% 0,45%
Meer dan € 1.060.000*  2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35% 2,35%

* Stand 2018, wordt jaarlijks gecorrigeerd. Vermoedelijk is deze grens in 2019 € 1.075.000.

Voor de bijtelling van het ewf geldt de beperking van het tarief niet. Afhankelijk van het totale inkomen in box 1 geldt een maximaal tarief van 51,75% (2019).

Uitfasering Wet Hillen 

Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten van de eigen woning dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten. Per saldo kan het inkomen uit eigen woning dus niet hoger zijn dan € 0.

Vanaf 2019 gaat de eerder aangekondigde uitfasering van de Wet Hillen van start. Dit betekent dat de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 2019 nog slechts voor 96,66% in aanmerking genomen mag worden. Jaarlijks (in 30 jaar) wordt dit percentage verlaagd met 3,33%.

Aftrek monumentenpanden omgezet naar subsidie

Nadat de afschaffing van deze aftrek eerder was uitgesteld, is in het Belastingplan 2019 opgenomen om de aftrekpost in de inkomstenbelasting per 1-1-2019 te vervangen door een subsidieregeling. Onder voorwaarden kan een subsidie worden aangevraagd voor uitgaven van minimaal € 1.000, waarbij 35% van deze uitgaven wordt vergoed. In totaal is er € 40 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Als er voor meer dan € 40 miljoen aan subsidies wordt aangevraagd, wordt het percentage van 35 naar beneden bijgesteld, zodat het totaal bedrag niet boven de € 40 miljoen uitkomt.

Alle uitgaven van een persoon in een belastingjaar kunnen in één subsidieaanvraag tussen 1 maart en 30 april in het volgende belastingjaar worden ingediend. Binnen 13 weken na het sluiten van de aanvraagperiode beslist het uitvoeringsorgaan of en hoeveel subsidie er wordt verleend.