8 mei 2020

Voordelen (notariële) periodieke schenking

Schenken aan een goed doel kan via een éénmalige schenking of via een periodieke schenking. Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is of een Steunstichting Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Voor schenkingen aan culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Voor de aftrek van eenmalige schenkingen gelden drempels en maximale bedragen.

Éénmalige schenking

Een éénmalige schenking is een schenking die je maar één keer doet. Of een schenking die je wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Eenmalige schenkingen aan één of meer goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ en mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60.

Periodieke schenking

Voordeel van periodieke schenkingen is dat ze voor 100% van de belasting aftrekbaar zijn. Er is geen sprake van een drempel of maximum. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan de vastlegging van periodieke schenkingen. 

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
  • U betaalt het bedrag minimaal vijf jaar achter elkaar.
  • De schenking moet voor minimaal vijf jaar worden overeengekomen.
  • De schenker kan in de notariële akte of schenkingsovereenkomst laten opnemen dat een periodieke schenking aan het goede doel eindigt bij het eigen overlijden of het overlijden van een ander en/of op het moment dat zijn (haar) inkomen daalt, bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. In de akte of overeenkomst kan ook staan dat de periodieke schenking eindigt op het moment dat het goede doel niet meer de ANBI-status heeft of failliet gaat.
  • Een periodieke schenking aan een goed doel brengt alleen belastingvoordeel mee als deze is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel of een notariële akte.

Wij zijn u graag behulpzaam voor advies over voorgenomen schenkingen. Neem in dat geval contact met ons op.