23 januari 2020

Verhoging gebruikelijk loon voor de DGA per 1 januari 2020

Verricht u als dga in loondienst werkzaamheden voor uw bv (of die van uw partner)? Dan hebt u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Dit houdt in dat u voor uw werkzaamheden ten minste een salaris dient te ontvangen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die u verricht. Met ingang van 1 januari 2020 is het gebruikelijk loon verhoogd van € 45.000 naar € 46.000. De verhoging is het gevolg van de algemene jaarlijkse indexering van enkele bedragen in de belastingwet. Indien u in 2019 een gebruikelijk loon van € 45.000 hanteerde, dient u daarom na te gaan of dit bedrag in 2020 dient te worden aangepast.
 
Gebruikelijkloonregeling

De dga moet volgens de wetgever een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijke loon wordt per kalenderjaar tenminste gesteld op het hoogste bedrag van:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, hierbij wordt uitgegaan naar de aard en omvang van de werkzaamheden;
Het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van de bv, of een met de bv verbonden lichaam;
€ 46.000.
 
Lager loon mogelijk

Een dga mag in specifieke situaties een loon hanteren dat lager is dan € 46.000 maar dient in dat geval aannemelijk te maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Het heeft de voorkeur om dit vooraf af te stemmen met de Belastingdienst. Dit verkleint het risico op ongewenste discussies met de Belastingdienst in de toekomst en versterkt uw bewijspositie in een dergelijke discussie. Wij zijn u hierbij graag van dienst.