20 maart 2023

Update box 3

Massaal bezwaar plus procedure

Naar aanleiding van het zogenaamde kerstarrest zijn bij de Belastingdienst veel verzoeken binnengekomen om ambtshalve vermindering. Dat wil zeggen dat er bezwaar wordt gemaakt, maar buiten de daarvoor geldende termijnen. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst tot nu toe allemaal afgewezen.

Er zijn echter argumenten denkbaar op basis waarvan belastingplichtigen, ondanks de termijnoverschrijding, toch gebruik zouden moeten kunnen maken van de rechtsherstelregeling die aan de hand van dit arrest is ingevoerd.

Om te voorkomen dat iedere belastingplichtige afzonderlijk moet gaan procederen zijn het ministerie van Financiën en een aantal koepelorganisaties met elkaar in overleg om een aantal zaken te selecteren voor de zogenaamde massaal bezwaar plus procedures. Na het doorlopen van de bezwaarprocedures zullen deze zaken zo snel mogelijk bij de betreffende rechtbanken worden voorgelegd.

Wanneer deze massaal bezwaar plus procedures een positieve uitkomst hebben voor de niet-bezwaarmaker, dan geldt deze positieve uitspraak voor alle niet-bezwaarmakers voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020. De Belastingdienst zal dan uit eigen beweging de aanslagen 2017 tot en met 2020 verminderen, overeenkomstig het rechtsherstel. U hoeft dus geen verdere actie te ondernemen.

Verzoeken om een rentevergoeding

In januari heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de Belastingdienst een passende rentevergoeding moet geven aan een belastingplichtige die de te veel box 3-heffing terugkrijgt op basis van het rechtsherstel. De belastingplichtige stelde zich op het standpunt dat zij ook recht had op een rentevergoeding over de periode dat de Belastingdienst over de te veel betaalde box 3-heffing heeft beschikt. Ondanks dat op grond van de belastingwetgeving in zo’n geval geen recht bestaat op een rentevergoeding, vindt het Gerechtshof dat belastingplichtige op grond van EVRM-jurisprudentie wel recht heeft op een rentevergoeding.

Helaas verstrekt de Belastingdienst deze rentevergoeding (nog) niet automatisch en moet hierom worden verzocht. Het is nog niet bekend of de staatssecretaris cassatie heeft ingediend tegen deze uitspraak. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Definitieve percentages Box 3

Staatssecretaris Van Rij heeft op 15 maart de definitieve percentages voor 2022 voor bank- en spaartegoeden en schulden gepubliceerd.

De rente op bank- en spaartegoeden is vastgesteld op 0,00%. (Was 0,01%). Voor schulden bedraagt het percentage 2,28%. Dit was 2,46%. Voor beleggingen/andere bezittingen is het nu 5,53%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023 (voor bank- en spaartegoeden) en tot 1 januari 2022 voor schulden.