8 mei 2020

Recente fiscale maatregelen corona – DGA, ondernemer en particulier

Op 24 april 2020 zijn er nieuwe maatregelen bekend geworden. Wij geven hieronder een beknopt overzicht van aantal belangrijke wijzigingen om u zo goed mogelijk inzicht te geven welke u kunt toepassen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Lager loon voor directeur-grootaandeelhouder (DGA)

DGA’s mogen hun gebruikelijk loon lager vaststellen. Dit wil zeggen dat het gebruikelijk loon mag worden verlaagd met de omzetdaling binnen het bedrijf. Een voorbeeld:Gebruikelijk loon is nu € 60.000;Omzet 2019 was € 100.000;Omzet 2020 wordt geschat op € 70.000;Gebruikelijk loon in 2020 is dan € 60.000 x 70.000 / 100.000 = € 42.000. 
De extra maatregelen zullen met voorwaarden worden aangevuld:Geen extra opnamen in rekening-courant;Als feitelijk meer loon wordt betaald, moet dit hogere loon worden berekend;Als de omzet wordt beïnvloed door andere omstandigheden dan corona (zoals fusie, splitsing, staking etc.) geldt de regeling niet.   

Urencriterium zelfstandig ondernemer 

Ondernemers kunnen alleen aanspraak maken op diverse ondernemersfaciliteiten als er tenminste 1.225 uur wordt besteed aan zijn onderneming. Voor de periode maart tot en met mei 2020 mag de ondernemer ervan uitgaan dat hij gemiddeld 100 uur per maand (exact 24 uur per week) voor zijn onderneming heeft gewerkt, ook al zijn er feitelijk geen uren aan de onderneming besteed. Ook voor seizoenbedrijven (zoals evenementen, horeca, etc.) komt er een versoepeling. Er wordt daarbij gekeken naar het aantal uren in deze periode in voorgaande jaren.

Werkkostenregeling  

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan hun werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven, wordt nu eenmalig verhoogd. Het percentage gaat van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever.
Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon. Dit komt weer ten goede aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Corona-reserve in aangifte vennootschapsbelasting 2019 

Op basis van de huidige wetgeving mogen ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar. Hierdoor kan een verlies dat in het jaar 2020 wordt geleden, verrekend worden met winst die in het jaar 2019 is behaald. Verliesverrekening kan zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie. Een dergelijke verrekening kan alleen pas plaatsvinden bij het doen van aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus niet eerder dan in 2021.
 
Het kabinet acht het wenselijk dat bedrijven eerder over deze liquiditeit kunnen beschikken. Daarom zal mogelijk worden gemaakt dat bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2019 rekening mag worden gehouden met het verwachte verlies in 2020. Het verwachte verlies over 2020 mag als corona-reserve worden opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. De reserve mag niet hoger zijn dan de fiscale winst in 2019.

Lenen door de DGA
Het wetvoorstel excessief lenen door de DGA van zijn eigen B.V. wordt uitgesteld en gaat per 1 januari 2023 in. Dit voorstel was bedoeld om uitstel van belastingheffing door DGA’s te verminderen en daarom zou een grensbedrag worden ingevoerd. DGA’s krijgen nu tot eind 2023 de tijd om hierop te anticiperen. Schulden van de DGA aan zijn eigen B.V. die hoger zijn dan € 500.000 kunnen hiermee later worden afgelost. Dit is exclusief eigenwoningschulden.

Hypotheekverplichtingen eigen woning 

Banken geven sommige klanten de mogelijkheid om hypotheken gedurende 6 maanden niet af te lossen en / of er hoeft geen annuïteit te worden betaald. Als er op een hypotheek niet wordt afgelost, is de hypotheekrente in sommige gevallen niet aftrekbaar. Mits de aflossing die niet in 2020 wordt gedaan alsnog in 2021 wordt voldaan, is de hypotheekrente (ook in 2020) gewoon aftrekbaar. De nieuwe maatregel geeft nog meer ruimte. De aflossing die niet in 2020 wordt voldaan mag worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (maximaal 360 maanden). De klant mag de hypotheek ook splitsen in twee leningen.