16 oktober 2018

Open fonds voor gemene rekening

Een open fonds voor gemene rekening (hierna: OFGR) is een samenwerking tussen twee of meer personen, deelnemers genoemd. Deelnemers participeren gezamenlijk in het fonds voor gemene rekening door middel van een participatiebewijs. Dit participatiebewijs kan bijvoorbeeld verkregen worden door een bedrag te storten op een speciaal voor het fonds geopende bankrekening. Het kan zowel gaan om spaargeld als om beleggingen.

Een OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In zoverre lijkt het op een B.V. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen tussen het OFGR en een B.V.

Voordelen

  • Een OFGR is geen rechtspersoon en is niet gebonden aan civielrechtelijke regels.
  • Een OFGR hoeft niet te worden ingeschreven in het handelsregister en heeft geen publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel.
  • Alle namen van natuurlijke personen die een uiteindelijk belang hebben van 25% of meer in een onderneming of organisatie worden geregistreerd in het UBO-register. Dit geldt op dit moment echter niet voor een OFGR. Privacy wordt op deze manier gewaarborgd. Er wordt wel onderzocht of op termijn een OFGR ook verplicht wordt om UBO-informatie te registreren.
  • Een OFGR is eenvoudig op te richten en weer te ontmantelen. Er is hierbij geen notariële tussenkomst vereist. Een onderhandse overeenkomst is voldoende. Vervolgens zal er een spaar- of effectenrekening moeten worden geopend bij de bank. Tenslotte wordt er door de Belastingdienst een formulier toegestuurd dat u ingevuld moet retourneren, zodat de Belastingdienst kan vaststellen of het fonds kwalificeert als OFGR.
  • Het werkelijke rendement wordt belast, terwijl bij een ‘gewone’ spaarrekening of beleggingsrekening een fictief rendement wordt belast tot een hoogte van maximaal 5,38%. Een dergelijk rendement is echter in de praktijk vaak niet haalbaar.

Nadelen

  • Een OFGR kan niet door 1 persoon worden opgericht. Een participant mag maximaal 90% van het fondsvermogen bezitten. Partners die gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, kunnen niet als twee verschillende participanten worden aangemerkt. Meerderjarige kinderen daarentegen wel.
  • Sommige banken willen alleen een rekening openen als de bewaarder van het fonds een stichting is. Deze zal dan eerst opgericht moeten worden.

Voorbeeldberekening

Stel dat twee participanten een OFGR openen. Participant 1 wordt beheerder van het fonds en opent op zijn naam een bankrekening. Ieder van de participanten brengt € 500.000 in en zij storten dit bedrag op de geopende bankrekening. De rente op deze rekening bedraagt 1% per jaar, oftewel € 10.000. Het OFGR is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat. Dit betekent dat de heffing 20% van € 10.000 = € 2.000 bedraagt. Na deze heffing resteert een uit te keren bedrag van € 8.000. Op het moment dat dit bedrag uit wordt gekeerd aan de participanten, is hier nog 25% inkomstenbelasting over verschuldigd, zijnde € 2.000. In totaal heeft er een heffing plaatsgevonden van € 2.000 vennootschapsbelasting en € 2.000 inkomstenbelasting = € 4.000.

Als het geld op een gewone spaarrekening in box 3 had gestaan, was de belastingheffing als volgt: van de 1.000.000 wordt eerst het heffingsvrije vermogen afgehaald a 2 x € 30.000. De overgebleven 940.000 wordt volgens onderstaand schema belast.

Spaar-

deel %

Spaardeel

saldo

Beleggings-

deel %

Beleggings-

deel saldo

1e schijf 0 t/m 70.800 67% 47.436 33 23.364
2e schijf 70.800 t/m 978.000 21% 182.532 79% 686.668
3e schijf 978.000 e.v. 0 100%  

 

Grondslag 229.968 710.032
Rekenrendement 0,36% 5,38%
Grondslag 828 38.200
Belasting 30% 248   11.460

De totale belasting zou dan 248 + 11.460 = 11.708 bedragen. Door dit vermogen in een OFGR te zetten bespaart u in dit voorbeeld dus 11.708 – 4.000 = 7.708 aan belasting.

Wij adviseren u graag bij het oprichten van een OFGR.