Algemene wet bestuursrecht 1992

AWR
Algemene wet inzake rijksbelastingen

BBM
Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor
Amersfoort/Bureau Monumentenpanden

BOR
Bedrijfsopvolgingsregeling

Boswet
Boswet 1961

B.V.
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BW
Burgerlijk Wetboek

EER
Europese Economische Ruimte

EU
Europese Unie

HvJ EU
Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg

IW 1990
Invorderingswet 1990

LNV
Landbouw Natuur en Visserij

MvT
Memorie van toelichting

NSW
Natuurschoonwet 1928

NSW-B.V.
B.V. met eigendom van een NSW-landgoed

N.V.
Naamloze vennootschap

Rangschikkingsbesluit
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

STAK
Stichting administratiekantoor

Stb.
Staatsblad

Stcrt.
Staatscourant

SW 1956
Successiewet 1956

UB IB 2001
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

UR IB 2001
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

UR S&E
Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 2009

V.o.f.
Vennootschap onder firma

Wet BRV
Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970

Wet IB 2001
Wet inkomstenbelasting 2001

Wet VPB 1969
Wet op de vennootschapsbelasting 1969

VwEU
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Wet WOZ
Wet waardering onroerende zaken