Een groot voordeel van een NSW-landgoed dat eigendom is van een B.V. of N.V. (hierna NSW-B.V.) is de mogelijkheid om na het overlijden van de huidige aandeelhouder/eigenaar de aandelen te verdelen onder de erfgenamen. Het is dan niet nodig om het landgoed zelf te verdelen of zelfs (gedeeltelijk) te verkopen. Voor veel eigenaren is het van groot belang dat het landgoed in de huidige staat en omvang bewaard blijft voor de volgende generaties.

Door het landgoed in een B.V. onder te brengen kan ook de zeggenschap over het landgoed beter gestructureerd worden. Het is  bijvoorbeeld mogelijk een landgoed (of de aandelen in de NSW-B.V.) in te brengen in bijvoorbeeld een stichting tegen uitreiking van certificaten van aandelen. Hierna zal worden uitgegaan van een B.V., aangezien dit veruit de meest gebruikelijke vorm is.

Fiscale transparantie voorkomt dubbele belastingheffing

Aangezien een B.V. een vennootschapsbelastingplichtig lichaam is ex art. 2 lid 1 onderdeel a Wet VPB 1969 en de winstuitkeringen belast zijn voor de inkomstenbelasting ex art. 4.13 lid 1 Wet IB 2001 treedt er een dubbele belastingheffing op. Daarbij kunnen de aandeelhouders van de B.V. geen optimaal gebruik maken van de faciliteiten voor NSW-landgoederen die zijn vormgegeven in de inkomstenbelasting. Om dit te compenseren is de fiscale transparantie per amendement in de wet opgenomen. Tevens is fiscale transparantie mogelijk voor de heffing van de schenk- en erfbelasting. Deze faciliteit is vormgegeven in art. 7a NSW.

Gevolgen fiscale transparantie B.V.

Als een B.V. fiscaal transparant is geworden, wordt als het ware “door de B.V. heen gekeken”. Dit houdt in dat alle vermogensbestanddelen van de B.V. worden toegerekend aan de verschillende boxen in de inkomstenbelasting bij de aandeelhouder. Voor de schenk- en erfbelasting heeft dit tot gevolg dat er sprake is van een verkrijging van de betreffende bezittingen van de NSW-B.V., in plaats van een verkrijging van aandelen in een B.V. Hierdoor is bijvoorbeeld de faciliteit van art. 7 NSW van toepassing.