Nederland kent een groot aantal buitenplaatsen, kastelen, natuurterreinen en landgoederen. Deze gebouwen en de bijbehorende tuinen, bossen en landerijen zijn van groot cultureel en maatschappelijk belang voor Nederland. Om te zorgen dat deze gebouwen en het natuurschoon behouden blijven voor de volgende generatie, is de Natuurschoonwet 1928 (hierna: NSW) in het leven geroepen.

De voordelen van de Natuurschoonwet (NSW)

Door de percelen grond te rangschikken onder de NSW ontstaan er vele fiscale voordelen. Zo zijn er vrijstellingen voor de inkomsten-, vennootschaps-, overdrachts-, schenk- en erfbelasting. Daarnaast kan de WOZ-waarde van gerangschikte objecten fors verlaagd worden. Dit levert voordelen op voor de onroerendezaakbelasting en de waterschapsbelasting. Al deze voordelen zijn in het leven geroepen om het natuurschoon te behouden voor de volgende generaties. Veel landgoederen zijn immers al generaties lang in de familie en het doel van deze families is vaak om het landgoed weer door te geven aan de volgende generatie.

Tegenpresatie fiscale voordelen NSW-landgoed

Hiertegenover staat dat de eigenaren van een NSW-landgoed iets concreets terug moeten doen voor de maatschappij, namelijk het in stand houden van het landgoed. Voor bepaalde faciliteiten moeten de eigenaren het landgoed zelfs 25 jaar lang in bezit houden om de fiscale voordelen te kunnen verzilveren.

De feitelijke werking van de NSW

De NSW geeft de mogelijkheid om de invordering van de verschuldigde overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende een aaneengesloten periode van vijfentwintig jaar. Na deze periode treedt de vrijstelling in werking en wordt de verschuldigde overdrachts-, schenk- en erfbelasting niet meer ingevorderd. De aanslag wordt wel daadwerkelijk opgelegd, maar als gedurende vijfentwintig jaar na overdracht voldaan is aan de voorwaarden van de NSW wordt de verschuldigde belasting niet meer geïnd door de Belastingdienst. Voor de overdrachtsbelasting blijft het gehele verschuldigde bedrag invorderbaar gedurende vijfentwintig jaar. Voor de schenk- en erfbelasting neemt daarentegen het verschuldigde bedrag naar rato van de verstreken jaren af.

De NSW-B.V. en familie landgoederen

Landgoederen zijn vaak eigendom van families. Deze familiestructuur kan complexe vragen opleveren. Wij zoeken, samen met u, naar de mogelijkheid het geheel zo bestuurbaar mogelijk te houden. Onze doelstelling is daarnaast zorg te dragen voor de overdracht van het bezit aan de volgende generatie.

Om het landgoed bestuurbaar te houden en ervoor te zorgen dat het niet versnipperd raakt in een aantal kleinere landgoederen is het mogelijk gebruik te maken van een NSW-B.V. Wij brengen regelmatig NSW-bezittingen in een B.V. in. Daarnaast hebben wij oog voor de familieverhoudingen en de individuele belangen van de eigenaren van de NSW-bezittingen. Tevens houden wij de privé situatie van de aandeelhouders van de NSW-B.V. in de gaten. Moeten er bijvoorbeeld nog testamenten of huwelijkse voorwaarden aangepast worden in verband met het NSW bezit?

Nieuwe landgoederen

Het is mogelijk een nieuw landgoed te stichten. Er zijn een aantal vereisten waaraan een landgoed moet voldoen, zoals:

  • een minimale oppervlakte van 5 ha. aaneengesloten grond;
  • een minimaal percentage bos of natuurterrein van 30% van het totale landgoed (of minimaal 50% in het geval van een aanleun- of samenwerklandgoed tussen 1 en 5 hectare);
  • het gebruik van het landgoed mag geen inbreuk maken op het natuurschoon.

Het gaat om maatwerk waarbij elk landgoed een unieke situatie met zich meebrengt. Het is dan ook van groot belang om samen met de eigenaar te kijken naar de mogelijkheden rond de rangschikking van de gronden. Wij verzorgen ook de formaliteiten richting de Belastingdienst met betrekking tot de rangschikking van nieuwe en bestaande NSW-landgoederen.

Lees meer over: