12 juni 2023

Mogelijkheid tot middeling vervalt

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de middelingsregeling. Het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is, is 2022 – 2024.

Het Nederlandse belastingstelsel kan soms voor verrassingen zorgen, vooral als het inkomensniveau van jaar tot jaar sterk fluctueert. In dergelijke gevallen kan u mogelijk door middeling geld terug vragen bij de Belastingdienst. Middeling is een fiscale regeling die is ontworpen om de nadelige gevolgen van grote inkomensschommelingen te verminderen en zo een eerlijker belastingtarief te bepalen.

Voor een middelingsberekening worden de box 1-inkomens van drie opeenvolgende jaren bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door drie. Per jaar wordt de belasting hierna opnieuw berekend. Als de opgetelde herrekende belasting  lager uitvalt dan de daadwerkelijk verschuldigde belasting in box 1 kan dit verschil worden teruggevraagd. Wel geldt hierbij een drempel van € 545 en de voorwaarde dat de jaren waarover wordt gemiddeld niet in een eerdere middelingsaanvraag zijn betrokken. Middeling kan pas worden aangevraagd als u van alle drie de jaren de definitieve aanslag hebt ontvangen.

Het kabinet heeft besloten dat de middelingsregeling per 1 januari 2023 wordt afgeschaft, omdat veel belastingplichtigen die recht hebben op een teruggaaf geen gebruik maken van de middelingsregeling. Het laatste tijdvak waarover middeling mogelijk is, is 2022 tot en met 2024.

Vanzelfsprekend kunnen wij de middelingsberekening en het verzoek aan de Belastingdienst namens u verzorgen.