1 juli 2024

Het pareltje van de NSW: invorderingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting 

Als een landgoed is gerangschikt onder de NSW, dan is dit de toegangspoort tot allerlei fiscale faciliteiten. In dit bericht informeren wij u over de invorderingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting.

👑  Een parel aan de kroon van de NSW-faciliteiten is de invorderingsvrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. De verkrijger van een gerangschikt landgoed kan een beroep doen op de invorderingsvrijstelling. De voorwaarden luiden als volgt:

  • Het landgoed moet 25 jaar gerangschikt blijven onder de Natuurschoonwet (instandhoudingseis). Bij een schending van deze eis binnen 25 jaar na de verkrijging wordt de belasting alsnog in zijn geheel ingevorderd inclusief rente vanaf moment van schenking of vererving.
  • Het landgoed moet 25 jaar in bezit blijven bij de verkrijger (bezitseis). Bij een schending van deze eis binnen 25 jaar na de verkrijging wordt de belasting alsnog ingevorderd naar rato van de jaren die nog uitgezeten moesten worden. Bij schending van deze eis is geen rente verschuldigd vanaf het moment van schenking of vererving.

Voor de hoogte van de invorderingsvrijstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen een opengesteld en niet opengesteld landgoed.

🚶 🌳   Voor een opengesteld landgoed geldt een 100% vrijstelling. Als binnen de 25-jaarstermijn de openstelling vervalt, dan is alsnog belasting verschuldigd als ware het een niet opengesteld landgoed op het moment van schenking of vererving.

🚶 🚧   Voor een niet opengesteld landgoed geldt een vrijstelling voor het verschil tussen 50% van de bestemmingswaarde en de marktwaarde van het landgoed. De verkrijger is dus schenk- of erfbelasting verschuldigd over 50% van de bestemmingswaarde. Deze laatste waarde is de waarde rekening houdend met de verplichting om het landgoed gedurende 25 jaar in stand te houden en geen opgaand hout te vellen. Er wordt dus rekening gehouden met de persoonlijke verplichting van de landgoedeigenaar.

🧮🔢  Stel dat een erfgenaam een landgoed verkrijgt met een waarde van 5 mln. en een bestemmingswaarde van 4 mln. Gerekend wordt met 20% erfbelasting. Zonder faciliteit was 1 mln. aan erfbelasting verschuldigd (=20% over 5 mln.). Hoe luidt dan de invorderingsvrijstelling voor de erfbelasting?

  • Bij een opengesteld landgoed blijft de volledige 1 mln. buiten invordering.
  • Bij een niet opengesteld landgoed is 50% van de bestemmingswaarde belast = 4 ton (=20% over 2 mln.) Er blijft dan 6 ton buiten invordering.

Heeft u vragen over deze Natuurschoonwet ? Wij informeren u graag.