27 juli 2018

Het belang en de mogelijkheden van een levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen hoe u uw zaken geregeld wilt hebben in geval er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u zelf uw zaken niet meer kunt regelen. Middels een levenstestament machtigt u een ander om voor u bepaalde handelingen te verrichten, voor het geval u (in de toekomst) daartoe zelf niet meer in staat bent wegens ziekte of een ongeval. Een levenstestament is een volmacht die direct intreedt (nadat het levenstestament getekend is) óf intreedt dan wel voortduurt bij wilsonbekwaamheid. Het moment van intreding kunt u zelf bepalen. Als er geen levenstestament is, moet de rechthebbende naar de rechter stappen om een bewindvoerder te laten benoemen. Deze bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechter en regelmatig toestemming vragen voor belangrijke handelingen.

Onderwerpen die u op kunt nemen in een levenstestament:

 • Een volmacht aan iemand die de administratie overneemt. Dat kan één iemand zijn, maar u kunt ook meerdere mensen aanwijzen die deze taak op zich nemen, of iemand een bepaald deel van de administratie op zich laten nemen.
 • Wie de belangen mag behartigen als aandeelhouder/bestuurder van een onderneming (B.V., v.o.f. en of stichting).
 • Medische bepalingen. U kunt aangeven of u de gevolmachtigde inzage wilt geven in delen van uw medisch dossier om zo mogelijke beslissingen te kunnen nemen. Wie heeft er recht op informatie van de artsen, wie heeft het recht om te overleggen met artsen? Ook bepalingen omtrent euthanasie kunnen worden opgenomen in een levenstestament.
 • Wensen ten aanzien van het vermogen, zoals wat er moet gebeuren met de inboedel en verzamelingen wanneer duidelijk is dat u blijvend moet worden opgenomen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Wat moet er gebeuren met de woning? Welke verzekeringen moeten doorlopen en welke niet? Mogen er schenkingen ten laste van het vermogen gedaan worden (en tot welk bedrag en aan wie)? Ontvangt de gevolmachtigde een beloning voor zijn werkzaamheden?
 • U kunt een toezichthouder benoemen, die als het ware de gevolmachtigde periodiek controleert. Ook de bevoegdheden van een toezichthouder kunnen in het levenstestament worden opgegeven.

Voordelen:

 • U kunt aangeven wat uw “wil” was op het moment dat u nog gezond genoeg was om de consequenties te overzien.
 • U kunt aangeven wie de belangen behartigt als u het zelf niet meer kunt. U kiest zelf uw eigen vertrouwenspersoon.
 • Medische beslissingen kunt u zo veel mogelijk zelf aangeven in het levenstestament.
 • Belangrijke zaken waarover u zich zorgen maakt, kunnen worden beschreven en geregeld.
 • Zeer uitgebreide mogelijkheden, meer dan alleen financiële zaken. Zo kunt u bijvoorbeeld ook aangeven wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u niet meer voor ze kunt zorgen.
 • Het levenstestament wordt opgesteld door een notaris, waardoor het levenstestament bewijskracht heeft.
 • Als u niets regelt en u kunt niet meer handelen, wijst de rechter een bewindvoerder of curator aan als uw vertegenwoordiger. Op deze benoemingen heeft u geen invloed meer. De vertegenwoordiger moet toestemming vragen aan de rechter voor grote beslissingen en eenmaal per jaar inzage geven in de stand van zaken.

Nadelen:

 • Door de vele mogelijkheden, zullen er veel knopen doorgehakt moeten worden die persoonlijke zaken en vertrouwenskwesties betreffen.
 • Als u niets regelt, houdt de rechter toezicht. Dit kan ook als een voordeel gezien worden. Er gelden duidelijke specifieke spelregels waar de rechter de vertegenwoordiger op controleert.
 • U moet het levenstestament wellicht nogmaals aanpassen voordat het ingaat. Familie- en vriendschapsbanden kunnen in de loop der jaren wijzigen.

Wij helpen u graag samen met uw of onze huisnotaris bij het opstellen en maken van een leventestament.