29 september 2022

Geen afschaffing, wel versobering van de leegwaarderatio

In het coalitieakkoord werd aangekondigd dat de leegwaarderatio per 1 januari 2023 afgeschaft zou worden. De afschaffing is van de baan, wel zal de ratio worden versoberd. Deze aanpassing geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting.

Fiscale waardering van woningen
Voor fiscale doeleinden wordt de WOZ-waarde van woningen vaak gehanteerd. Deze waarde gaat uit van vrij opleverbare staat en houdt dus geen rekening met een lagere waarde door de verhuur. Voor zowel de heffing in box 3 als de heffing van schenk- of erfbelasting wordt de WOZ-waarde in bepaalde gevallen verlaagd door de toepassing van de leegwaarderatio. Deze ratio wordt uitgedrukt in een percentage.

Voorwaarde is dat de woning op de relevante peildatum (voor box 3: 1 januari van het belastingjaar en voor de Successiewet: de datum van schenking of vererving) verhuurd is en de huurder huurdersbescherming geniet. De hoogte van de leegwaarderatio is afhankelijk van de hoogte van de huur in verhouding tot de WOZ-waarde van de woning. Hoe lager de huur, hoe hoger de waardeafslag. De percentages liggen tussen de 45% en 85%. Deze regeling heeft een lagere inkomstenbelasting of schenk- en erfbelasting tot gevolg. Bij verhuur aan gelieerde partijen, zoals aan familieleden, kan overigens een correctie worden toegepast.

Aankondiging Prinsjesdag
Het kabinet is teruggekomen op het Coalitieakkoord 2021-2025 waarin de leegwaarderatio volledig zou worden afgeschaft per 2023. De reden voor deze omslag is dat een onverhuurde en verhuurde woning hetzelfde belast zou worden terwijl er geen sprake is van gelijke gevallen. Dit is in strijd met het discriminatieverbod en heeft ertoe geleid dat de leegwaarderatio wordt geactualiseerd. Hiermee wordt een betere aansluiting bij de werkelijke woningwaarde beoogd.

De leegwaarderatio lijkt als volgt te worden aangepast:

  • Periodiek zullen de percentages worden getoetst. De nieuwe percentages liggen tussen de 73% en 100%.
  • Bij een jaarhuur van 5% van de WOZ-waarde, of hoger, wordt de waarde 100% van de WOZ.
  • In gelieerde verhoudingen is het percentage altijd 100%. Er zal dan dus geen waardeafslag meer plaatsvinden.
  • De leegwaarderatio wordt niet toegepast bij tijdelijke huurcontracten.

De verdere uitwerking zal naar verwachting eind 2022 plaatsvinden.

Meer weten?
Als u een woning in privé verhuurt met huurbescherming, dan kan deze maatregel invloed hebben op uw aangifte inkomstenbelasting en dus op de te betalen inkomstenbelasting. Ook kan de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk(er) vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld de volgende generatie vervallen of worden beperkt. Uiteraard zijn wij graag bereid om te bekijken of en zo ja, welke acties nog ondernomen kunnen worden vóórdat de maatregel van kracht wordt. Neem dan ook gerust contact op met onze adviseurs, wij helpen u graag.