16 oktober 2018

Bezwaar box 3-heffing 2017

De belastingheffing in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing, is al jaren een doorn in het oog van veel belastingplichtigen. De grootste klacht is dat de forfaitair vastgestelde rendementen in werkelijkheid bij lange na niet gehaald (kunnen) worden. Om die reden hebben veel belastingplichtigen bezwaar gemaakt tegen de box 3 heffing. In een Besluit van 14 juli 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 (IB 2017) als massaal bezwaar aangewezen.

Dit betekent dat tijdig ingediende bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslag IB 2017 collectief worden afgedaan en daarvoor proefprocedures worden aangewezen. Tijdig is in dit geval binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag. Maakt u dus tijdig bezwaar, dan kunt u daarop meeliften. U hoeft dan niet zelf de bezwaarprocedure bij de Belastingdienst en de beroepsprocedures bij de verschillende rechters te voeren met de daaraan verbonden kosten.

Added Value heeft besloten om voor alle klanten, waarvoor wij de aangifte inkomstenbelasting verzorgen en waarbij dit speelt, standaard bezwaar te maken tegen de box 3 heffing onder verwijzing naar de massaal bezwaar procedure. Daarnaast zullen wij in overleg met u, wanneer wij daar aanleiding toe zien, een aanvulling op het bezwaar maken. In die situatie geven wij aan dat we van mening zijn dat gezien uw specifieke vermogenssamenstelling of rendementen, in uw persoonlijke situatie de vermogensrendementsheffing tot een buitensporige last leidt. Dit onderdeel lift overigens niet mee bij de massaal bezwaarprocedure en zal dus eventueel apart (per belastingplichtige) door ons moeten worden uitgeprocedeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan dit massaal bezwaar dan moet u dat aan ons aangeven. Daarnaast kunnen wij u natuurlijk ook helpen als wij de aangifte inkomstenbelasting niet voor u verzorgen. Ga in dat geval samen met ons na of een bezwaarschrift ook voor u kan lonen en of u kunt en wilt aansluiten bij de massaal bezwaarprocedure. Mocht u van mening zijn dat sprake is van een buitensporige last, overleg dan met ons of u individueel bezwaar wilt maken. Wij helpen u graag met het opstellen van een bezwaarschrift. Doe dat ook tijdig, want te laat is te laat.