16 november 2023

Belastingplan 2024: een nachtelijk onderonsje in de tweede kamer met fiscale impact.

Donderdagnacht heeft de Tweede Kamer gestemd over het Belastingplan 2024. Er moesten nog budgettaire gaten ingelopen worden en daardoor werd -zo vlak voor de verkiezingspauze- geschoven met miljarden. De belastingplannen zijn uiteindelijk goedgekeurd, maar de Kamer heeft op bepaalde punten flink wijzigingen doorgevoerd. Wat voelt u hiervan?

De inkomstenbelastingtarieven in box 2 en box 3 gaan volgend jaar met een extra 2 procentpunt omhoog. Dit betekent dat als de BV in 2024 een dividenduitkering doet de eerste € 67.000 wordt belast bij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) tegen 24,5% en daarboven is de heffing 33%. De maximale box 2 heffing gaat dus met ruim 6% omhoog! Bij fiscaal partners is de drempel € 134.000 (i.p.v. € 67.000). Voor box 3 geldt dat het tarief omhoog gaat van 32% naar 36% in 2024. Dit is een stijging van 4%!

Verder is een aantal verrassende wijzigingen aangekondigd, zowel in de belastingplannen als in de zoektocht naar financiële dekking. Hier volgt een overzicht van enkele aangenomen amendementen:

– Giftenaftrek en excessieve leningen
Aangekondigd was om de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) vanaf 2024 af te schaffen. De giftenaftrek in de VPB blijft bestaan. Jaarlijks kan de BV in ieder geval tot 50% van de fiscale winst aftrekken met een maximum van € 100.000.

Deze verandering wordt gefinancierd door de grens voor excessieve leningen bij de eigen bv te verlagen van € 700.000 naar € 500.000. Dit betekent dat als de DGA per 31 december 2024 een schuld heeft van € 700.000 hij in 2024 belasting betaalt in box 2 over € 200.000 (grotendeels tegen het hogere box II tarief dat met 6,1% stijgt naar 33%!).
Tip! Laat u adviseren of het verstandig is om nog dit jaar een deel uit te keren onder het nu nog lagere tarief van 26,9%.

– Beperking verlaging mkb-winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt in 2024 verlaagd van 14% naar 13,31%. Voorgesteld was om deze naar 12,7% te verlagen.

– Rechtvaardigere en logischere afbouw afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op te betalen belasting waar ouders met jonge kinderen recht op hebben als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (=in 2023 maximaal € 2.694). In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de IACK vanaf 2025 af te schaffen. De afschaffing wordt twee jaar uitgesteld. Bovendien wordt het afbouwtraject geleidelijker. In de periode van 2027 tot 2035 wordt de korting volledig afgebouwd.

– Aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet ondergaat een extra wijziging. De voorgestelde percentages voor belastingvrijstelling vanaf 2025 worden aangepast. Tot een ondernemingswaarde van € 1,5 miljoen wordt 100% vrijgesteld van erf- of schenkbelasting (voorheen ruim € 1,2 miljoen). Boven die grens zou aanvankelijk 70% vrijgesteld zijn, maar dit percentage is verhoogd naar 75%. Ook is in de wijziging een uitbreiding opgenomen voor indirecte belangen van ten minste 0,5%, die verkregen wordt door een bloed-of aanverwant in de neergaande lijn. Beoogd is om oude familiebedrijven toegang te laten behouden tot de BOR, ook als de belangen vergaand verwateren over vele familieleden.

De financiering voor deze extra vrijstelling komt uit een aanpassing van de vrijstelling voor groene beleggingen in box 3, waarbij het bedrag wordt verlaagd van ruim € 65.000 naar € 30.000 per belastingplichtige in 2024.

– Versobering van de 30%-regeling
De 30%-regeling voor buitenlandse werknemers wordt geleidelijk versoberd en de opbrengst hiervan wordt gebruikt om de rente op studieleningen voor studenten die zonder basisbeurs hebben gestudeerd te verlagen. Wat houdt de wijziging in?

Per 1 januari 2024 kan de 30%-regeling voor ten hoogste de eerste 20 maanden worden gesteld op maximaal 30% van -kort samengevat- het belastbare loon. Voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op maximaal 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot maximaal 10% van dat loon. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten waarvoor deze werknemers in het bezit waren van een 30%-beschikking.

– Afschaffing partiële belastingplicht
De buitenlandse partiële belastingplicht is een aanvullende fiscale faciliteit voor expats die gebruik maken van de 30%-regeling. Door deze faciliteit hoeven zij geen box 2 of 3 belasting te betalen over hun buitenlands kapitaalinkomen. Er geldt een overgangsregeling, waardoor de laatste expat nog uiterlijk tot en met 2026 gebruik kan maken van deze fiscale regeling.

– Wijziging in accijnstarieven
De geplande verhoging van de accijnzen op benzine en diesel per 2024 wordt geannuleerd en de huidige korting op accijnzen wordt met een jaar verlengd. Dit wordt gefinancierd met geld uit het Nationaal Groeifonds. De voorgestelde accijnsstijging op alcoholhoudende drank wordt verminderd en de financiering komt van een extra verhoging van de accijnzen op tabak en een stijging van de kansspelbelasting met 1 procentpunt.

Hierboven hebben wij een aantal onderwerpen uitgelicht. Mocht u willen weten wat de nieuwe plannen betekenen voor uw situatie? Wij informeren u graag.