16 februari 2021

Antwoorden op vragen over UBO-register

U heeft in een eerdere nieuwsbrief al kunnen lezen over het UBO-register. In het UBO register wordt van elke rechtspersoon vastgelegd wie de Ultimate Beneficial Owner is, wie de uiteindelijk gerechtigde is.

Sinds 27 september 2020 is dit register ingevoerd, bestaande ondernemingen hebben 18 maanden (dus tot 27 maart 2022) de tijd om zich te registreren.

Wij hebben gemerkt dat de overheid gefaseerd brieven stuurt met een verzoek tot inschrijving voor het UBO register. Hierdoor kan het dus zijn dat u de brief wel of niet gehad heeft.

Omdat het inschrijven van een UBO een DigiD vereist, moet u dit zelf doen. Om u alsnog zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben wij voor u antwoorden op de belangrijkste vragen.

Moet mijn organisatie UBO-opgave doen?

De UBO-registratieplicht geldt voor:
• niet-beursgenoteerde bv’s en nv’s
• stichtingen
• verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid/beperkte
rechtsbevoegdheid maar met onderneming)
• onderlinge waarborgmaatschappijen
• coöperaties
• personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen
• rederijen
• Europese naamloze vennootschappen (SEs)
• Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
• Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
• kerkgenootschappen (momenteel nog niet mogelijk)

Lees meer op de site van de KVK

Wie zijn de UBO’s van mijn organisatie?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over, een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Welke documenten heb ik nodig voor een UBO-opgave?

Een tekenbevoegde heeft nodig:
• voornamen en achternaam
• BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
• e-mailadres
• telefoonnummer
• DigiD
• privérekening op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling

Zijn de gegevens van UBO’s in het UBO-register openbaar?

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is, te weten:
• voor- en achternaam
• geboortemaand en -jaar
• nationaliteit
• woonland
• het belang en de omvang van het belang dat een UBO in een organisatie heeft

Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie, mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.
Deze gegevens van UBO’s zijn niet openbaar:
• geboorteplaats
• geboortedag
• woonadres
• BSN en TIN
• kopie van identiteitsdocument
• documenten waaruit belang en omvang van belang blijkt

Waarom is een UBO-register nodig?

Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. 

Alle EU-landen hebben een eigen UBO-register omdat dit verplicht is vanuit Europese regelgeving: de vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU) 2015/849). In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister.

Deze en meer informatie kunt u lezen op de website van de KVK.